Chào mừng đến với maytinhnoidia.com

D & N Computer

* Söûa chöõa - Caøi ñaët - Laép raùp maùy tính

* Mua baùn - Trao ñoåi linh kieän maùy tính

* Maùy tính lieàn maøn hình ( Nhaät ) giaù reû

* Thieát keá quaït taûn nhieät laptop, Loa Usb

* Cheùp phim HD, Blu - ray

* Söûa chöõa ñieän gia duïng

Ñeán taän nhaø söûa chöõa khi quyù khaùch yeâu caàu

Moïi chi tieát xin lieân heä

Ñieän thoaïi : 0122.805.9508(Ñöùc)

Ñòa chæ :

005 Loâ A chung cö Sö Vaïn Haïnh

Phöôøng 9, Quaän 5, Tp.HCM

( Ñoái dieän Beänh Vieän 30/4 )

Raát mong ñöôïc phuïc vuï quyù khaùch

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.